Kolme ihmistä työpöydän ääressä
Tärkeissä töissä-logo

Jakamo - haastavien asioiden käsittelyä ryhmämenetelmän avulla

Onko organisaatiossasi tai työpaikassasi jokin huolta aiheuttava muutostilanne tai haaste, jota olisi syytä käsitellä yhdessä?

Muutostilanteisiin ja haastaviin tilanteisiin liittyy aina sekä hyötyjä ja hyviä puolia että ongelmia, uhkia, epävarmuutta ja pelkoja. Muutokseen liittyvien faktojen käsittely sujuu helpommin, kun ensin puretaan muutostilanteen aiheuttamia huolia.  Osallistavalla työpajamenetelmällä saadaan näkyviin erilaisten näkemysten ja ajatusten laaja kirjo. Samalla yhteinen ymmärrys muutostilanteesta lisääntyy. Tämä helpottaa asian jatkokäsittelyä. 

Jakamo-työpajan toteuttaminen

Jakamo-työpajamalli perustuu niin kutsutun dynaamiseen fasilitoinnin ideaan. Menetelmän tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta, purkaa aiheeseen liittyviä faktoja ja huolia, pohtia huoliin liittyviä ydinkysymyksiä ja tuottaa huoliin ratkaisuehdotuksia.

Jakamo-työpajan tarkoituksena on saada osallistujat oivaltamaan, että ratkaisuja on olemassa haastaviinkin tilanteisiin ja niitä on mahdollista löytää yhdessä. Työpaja järjestetään Howspace-alustalla. Jakamon toteutuksessa on seuraavat vaiheet:

Ennakkokysely ja osallistujien virittäminen aiheeseen etukäteen

  • Mitä huolia käsiteltävään asiaan tai muutokseen liittyy yksilön, työyhteisön ja esihenkilötyön sekä koko organisaation kannalta? Mitä odotuksia osallistujilla on työpajaan liittyen?

 

Työpajassa (2,5 h)

  • Alustus teemaan liittyen, esimerkiksi katsaus muutostilanteeseen
  • Faktat, huolet, ydinkysymykset ja ratkaisuideat käsiteltävään asiaan 
  • Mitä itse voin tehdä ratkaisuehdotusten eteenpäinviemiseksi? Lupaukset
  • Mitä saimme aikaan? Yhteenveto
  • Palaute ja reflektointi

Työpajan jälkeen organisaatio saa koosteen työpajan tuloksista. .

Palveluun hakeutuminen

Ota yhteyttä ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanuun tai asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija Anniina Tuomeen, niin keskustellaan lisää.Voit myös hakeaorganisaatiollesi tai yksiköllesi palvelua täyttämällä hakulomakkeen

 

Case Jakamo - Työtaistelutoimien vaikutukset työyhteisön sosiaalisiin suhteisiin

Työpajan tavoitteena oli yhdessä pohtia, mitä vaikutuksia työtaistelutoimilla on sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla yksilön, työyhteisön ja organisaation kannalta.

Osallistujat

Työpajaan osallistui HUSin työsuojelupäälliköitä ja työsuojeluvaltuutettuja.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävänä jokainen osallistuja pohti, mitä huolia työtaistelutoimien vaikutuksiin mielestäsi liittyy yksilön, työyhteisön ja esihenkilötyön sekä koko organisaation kannalta. Vastaukset olivat anonyymejä. Vastaukset koostettiin työpajatyöskentelyn pohjaksi.

Työpajassa käsiteltiin teemaa asiantuntija-alustuksen kautta

  • Avaus, virittäytyminen ja työpajan pelisäännöt
  • KT:n kehittämispäällikkö Jaana Näsänen avaa aihetta alustuksella, joka pohjautuu tutkimuksiin
  • Teeman käsittelyä yksilö- ja ryhmämenetelmin vaiheittain: faktat, huolet, ydinkysymykset ja ideat/ratkaisuehdotukset
  • Työpajan palaute ja lopetus


Työpajasarjan tuotos

Tuotoksena  syntyi yhteistyön kooste osallistujien ratkaisuehdotuksista ja niistä kysymyksistä, jotka organisaatiossa tulisi ratkaista aiheeseen liittyen yksilön, työyhteisön ja esihenkilötyön sekä organisaation näkökulmista.

Palaute työpajasta

Osallistujat saivat antaa palautetta työpajasta. Tässä tekoälyn tekemä kooste: 

"Tätä oli tärkeää pohtia myös henkilökohtaisella tasolla. Hyvää yhteistä keskustelua"